پزشک متخصص داخلی

_

پزشک متخصص داخلی

_
  • بیماری های غدد داخلی و متابولیسم 
  • مشاوره و تجويز دارو
  • اختلالات متابولیسم 
  • ديابت 
  • بیماری های عفونی و تب دار 
  • تعيين جنسيت جنين 
خانه تماساینستاگرامرزرو آنلاین