آزمايشگاه تشخيص طبی

_

آزمايشگاه تشخيص طبی

انجام کلیه تست ها به صورت پایه یا اور‍ژانسی

_
  • تشخیص طبی بیوشیمی، هورمون، خون شناسی، ایمونولوژی
  • میکروب شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی 
  • پاپ اسمیر 
  • غربالگری جنین و انجام کلیه آزمایشات روتین 
  • اورژانس و تست بارداری و گروه خوندر اسرع وقت زیر نظر گروه متخصص با تكيه بر عوامل فنی

تجهیزات کارآمد و همچنين صحت و دقت تست های انجام شده كه همگي مورد تایید مراجع ارشد نظارتی و استاندارد می باشد از عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان و عملکرد واحد آزمايشگاه کلینیک است.

خانه تماساینستاگرامرزرو آنلاین